• Icons/Code Created with Sketch.
   • رتبه بندی
    Rating/ic_heart_empty_16 Created with Sketch.
   • پس از استفاده ایجاد التهاب می‌کند
   • پس از استفاده ایجاد جوش می‌کند
   • برای پوست حساس مناسب است
   • برای پوست خشک مناسب است
https://comentage.com