کامنتاژ | من این پالت سایه رو هم اخیرا گرفتم به نظرم باید زودتر میگرفتمش خ...