کامنتاژ | من این ماسک موی کراتین رو خریدم بسکه تبلیغات شد اما راضی نبودم .....